Theosofie
Apeldoorn

Vrijheid van denken

Aanhangers van veel verschillende religies zijn lid van de Theosofische Vereniging zonder dat ze de specifieke dogma's, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof hebben opgegeven. Geen enkele lering of mening, door wie ook onderwezen of gekoesterd, is in enig opzicht bindend voor een lid van de Vereniging. Anderzijds is er geen lering of mening die niet vrijelijk door een lid mag worden aangenomen of verworpen. Alleen heeft hij/zij niet het recht dit aan een ander op te dringen. Van een lid wordt alleen gevraagd in te stemmen met de drie doelstellingen (zie Doeleinden) van de Vereniging.